Zásady ochrany osobných a ďalších spracovávaných údajov

Na tejto stránke nájdete prehľad hlavných princípov ochrany osobných údajov a ďalších spracovávaných údajov.

Spoločnosť Potten & Pannen – Staněk, s.r.o., prevádzkovateľ webovej stránky justhunter.sk (ďalej len „PP“) si kladie za cieľ chrániť súkromie svojich zákazníkov. Chceme, aby si naši zákazníci mohli byť úplne istí, že s ich osobnými údajmi nakladáme s riadnou starostlivosťou a v súlade s povinnosťami, ktoré nám vyplývajú z platných právnych predpisov a chránime ich v maximálnej možnej miere, ktorá zodpovedá technickej úrovni dostupných prostriedkov.

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „Zásady“) predstavujú pravidlá, ktorými sa riadime, keď získavame a spracovávame osobné údaje zákazníkov, ktorí nakupujú naše produkty alebo využívajú naše služby.

 1. Aké osobné údaje spracovávame?

Vzhľadom na povahu služieb, získavame zo stránky  od nich nasledujúce osobné údaje:

 • meno a priezvisko
 • kontaktný e-mail

Určité technické údaje o zákazníkoch a návštevníkoch webových stránok, ako sú IP adresa, typ prehliadača, typ operačného systému, približná lokácia a pod., môžu byť automaticky získavané a zhromažďované zo strany PP.

Osobné údaje zákazníkov sú zhromažďované po dobu 5 rokov, pokiaľ zákazník nepožiada o ich zmazanie skôr (viď bod 5. týchto Zásad: Vaše práva z hľadiska ochrany osobných údajov).

 1. Kde sú osobné údaje zhromažďované?

Osobné údaje zákazníkov a návštevníkov webových stránok sú uchovávané centrálne na serveroch, ktoré sa nachádzajú na území Českej republiky. Dáta teda žiadnym spôsobom neopúšťajú, ani nie sú uložené mimo Európskej únie. Servery, kde sú dáta uchovávané, sa nachádzajú v data centre spoločnosti PragueBest s.r.o. v Prahe.

 1. Ako sú osobné údaje zabezpečené?

Spoločnosť Potten & Pannen – Staněk group, spol. a.s. (ďalej len „PPG“), so sídlom Horáčkova 5, 140 00 Praha 4, IČ: 25730452, ako správca, Vaše osobné údaje, ktoré ste nám Vy, ako subjekt údajov poskytli. PPG, ako správca osobných údajov, je rovnako riadiacim podnikom v skupine podnikov, ktorý má v rámci skupiny podnikov právomoci presadzovať pravidlá týkajúce sa ochrany vašich osobných údajov.

Spoločnosť PPG ako správca a riadiaci podnik skupiny podnikov dbá a vždy dbala na dôsledné dodržiavanie ochrany osobných údajov a Vaše údaje boli vždy použité výhradne v rámci vyššie uvedenej skupiny podnikov. Spoločnosť PPG, ako správca Vašich osobných údajov, nemá a nikdy nemala v úmysle poskytnúť Vaše údaje tretím osobám.

PPG sa zaväzuje, že technicky a organizačne zabezpečí ochranu spracovávaných osobných údajov tak, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k údajom, k ich zmene, zničeniu, či strate, k neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracovaniu, ako i k inému zneužitiu a aby boli personálne a organizačne nepretržite po dobu spracovávania údajov zabezpečené všetky povinnosti správcu osobných údajov, vyplývajúce z právnych predpisov.

Všetky osobné údaje, ktoré zákazník v súvislosti s užívaním tovaru a služieb PP poskytuje, sú spracovávané automaticky zabezpečeným elektronickým systémom. Z hľadiska organizačného zabezpečenia chráni PP údaje pred neoprávneným prístupom tretích osôb, najmä prostredníctvom obmedzeného prístupu k databáze a k osobným údajom, ku ktorým majú prístup iba osoby, ktoré sú školené v oblasti ochrany osobných údajov a sú viazané povinnosťou mlčanlivosti.

 1. Ako používame „cookies“?

„Cookies“ sú malé textové súbory, ktoré sú uložené v prehliadači alebo na hard disku počítača návštevníka webových stránok PP (www.justhunter.sk). Pokiaľ je webová stránka navštívená znovu, „cookies“ povolí identifikáciu zariadenia návštevníka a prispôsobí stránku jeho preferenciám. PP neukladá v „cookies“ žiadne osobné údaje. Dáta ukladané v „cookies“ sú využité výhradne za účelom fungovanie služieb PP (www.justhunter.sk). Zlepšujú vašu online skúsenosť tým, že ukladajú vaše preferencie, keď navštevujete určitú stránku. Tieto dáta sú používané iba agregátne a cookies neobsahujú informácie osobnej identifikácie a nemôžu profilovať náš systém alebo sústreďovať informácie z vášho harddisku.
Viac informácií o cookies je možné nájsť na www.allaboutcookies.org.

Návštevník má právo sa rozhodnúť, či povolí „cookies“ na svojom zariadení, a to prostredníctvom nastavenia svojho prehliadača. Návštevník, ktorý nezmenil nastavenie nainštalovaného programového vybavenia vo svojom počítači, súhlasí s ukladaním „cookies“ vo svojom zariadení. Pod textom je uvedených niekoľko odkazov, ktoré Vám môžu pomôcť pri konfigurácii „cookies“ v najčastejšie používaných prehliadačoch:

Google Chrome

Internet Explorer

Mozilla Firefox

Safari

Opera

Návštevník môže ukladaniu „cookies“ súborov zabrániť tiež tým, že si otvorí webové stránky PP (www.justhunter.sk) v anonymnom režime. Anonymný režim podporujú všetky moderné internetové prehliadače a v tomto režime nie sú v prehliadači ukladané súbory „cookies“.

Vydavateľ/ Názov cookie Trvanlivosť
AdWords 90 dní
DoubleClick Floodlight Counter persistent
Facebook persistent
Google Analytics
(_ga, cid, utmv, utmz, utma, utmb, utmc)
persistent
6 mesiacov
Sklik 30 dní
max 540 dní
 1. Vaše práva z hľadiska ochrany osobných údajov

Každý, ktorého osobné údaje spracovávame, má:

 • právo na prístup k osobným údajom: právo získať od PP potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, a pokiaľ je to tak, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a k informáciám o účele spracovania, ku kategóriám osobných údajov, príjemcovi alebo kategóriám príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené, doba, po ktorú budú osobné údaje uložené a právo na kópiu spracovávaných osobných údajov,
 • právo na opravu: právo na to, aby správca bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje a právo na doplnenie neúplných osobných údajov,
 • právo na výmaz: právo na to, aby správca bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ak už nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené a spracovávané, alebo ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním alebo vznesiete námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracovanie, alebo osobné údaje boli spracovávané protiprávne,
 • právo na obmedzenie spracovania: právo na to, aby správca obmedzil spracovanie v prípade, že popierate presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú na to, aby správca mohol presnosť osobných údajov overiť, alebo spracovanie je protiprávne a vy odmietate výmaz osobných údajov, alebo ste vzniesli námietku proti spracovaniu osobných údajov, kým nebude overené, či oprávnené dôvody správcu prevažujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi,
 • právo na prenositeľnosť údajov: právo získať osobné údaje v štruktúrovanom, bežne použiteľnom a strojovo čitateľnom formáte a právo odovzdať tieto údaje inému správcovi,
 • právo vzniesť námietku: právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov z dôvodu oprávneného záujmu správcu, správca osobné údaje nespracováva, pokiaľ nepreukáže závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami, alebo pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov,

Pre uplatnenie vašich práv (žiadostí) nás kontaktujte prostredníctvom:

 • e-mail: info@justhunter.sk
 • alebo písomne na adresu: Potten & Pannen – Staněk, s.r.o., Luhačovická 6/a, 821 04 Bratislava

Po predpísanej identifikácii žiadateľa Vás budeme o vybavení Vašej žiadosti v súlade s príslušnými zákonnými požiadavkami informovať v zákonom stanovenej lehote.

V prípade, že si prajete obrátiť sa na nás s podnetom alebo so sťažnosťou, ako sme spracovali Vaše osobné údaje, kontaktujte nás, prosím, prostredníctvom vyššie uvedených adries, Váš podnet bude odovzdaný zodpovednému zamestnancovi PP, ktorý sa ním bude následne zaoberať a bude s Vami spolupracovať pri jeho vyriešení. Pokiaľ sa aj naďalej domnievate, že s Vašimi osobnými údajmi nebolo zaobchádzané primerane podľa zákonných požiadaviek, môžete sa obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov.

 1. Zasielanie obchodných informácií

PPG zhromažďuje a spravuje e-mailové adresy užívateľov, získané v súvislosti s predajom jeho výrobkov alebo služieb. Takto získané e-mailové adresy sú bez ohľadu na ich povahu považované za adresy elektronického kontaktu, získané v súvislosti s predajom výrobku alebo služby v zmysle § 62 odst. 3 zákona č. 351/2011 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti a PP je oprávnený využiť tieto pre potreby šírenia obchodných informácií týkajúcich sa vlastných obdobných výrobkov alebo služieb.

PPG je povinný poskytnúť užívateľovi možnosť odmietnuť ďalšie zasielanie obchodných informácií na ním zadanú e-mailovú adresu, a to v každej obchodnej správe. Odmietnutie ďalšieho zasielania informácií je pre zákazníkov úplne zdarma, s výnimkou nákladov na internetové pripojenie a dátové prenosy.

 1. Záverečné ustanovenia

PP si vyhradzuje právo upravovať tieto Zásady bez predchádzajúceho upozornenia. Aktuálna verzia Zásad ochrany osobných údajov je vždy k dispozícii na webových stránkach www.justhunter.sk.

Kontaktné údaje PP vo veciach týkajúcich sa týchto Zásad: +421 918 614 988, info@justhunter.sk

Vzťahy týmito Zásadami výslovne neupravené sa riadia Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť dňom 24.5.2018.